Wyślemy jeszcze dziś

[07.08,08.08,14.08,15.08,21.08,22.08,28.08,29.08]

zamówienia złożone do godziny 11.00

Dziś już nie wysyłamy

Kup w przeciągu:

Bezpieczne zakupy on-line, kupujesz kiedy chcesz - bez ograniczeń. Szybka dostawa kurierem pod Twoje drzwi lub do paczkomatu.

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA 0
legitymacje służbowe

Legitymacja to dokument potwierdzający tożsamość posiadacza oraz jego funkcje i uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych. Posiada ona nazwę instytucji, która ją wystawiła, mię i nazwisko, zdjęcie, pełnioną funkcję, zakres uprawnień oraz okres jej ważności. Zwykle legitymacja służbowa jest ważna przez okres 1 roku, a jej ważność jest po tym czasie przedłużana. Legitymacje potwierdzające uprawnienia (np. trenera lub instruktora) są ważne bezterminowo. W Polsce występuje wiele wzorów i rodzajów legitymacji służbowych, wzory te, w większości przypadków,  są określone w załącznikach do dzienników ustaw.  

 

Kto może kupić i wystawić legitymację?

Legitymacje służbowe, które zazwyczaj mają Godło RP, magą wystawiać i kupować wyłącznie podmioty do tego uprawnione. Zakres tych uprawnień określa Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Dz. U. 1980 r. poz. 18. W związku z tym taką legitymację może kupić wyłącznie podmiot do tego uprawniony lub osoba dysponująca imiennym upoważnieniem do takiego zakupu. Wzór upoważnienia do takiego zakupu jest dostępny pod poniższym linkiem:

  • Upoważnienie do zakupu legitymacji służbowej

Pozostałe legitymacje wystawiają osoby uprawnione do potwierdzania zdobytych kwalifikacji lub uprawnień. Uprawnienia takie określają odrębne przepisy branżowe. Nie ma natomiast szczegółowych przepisów ograniczających prawo do zakupu czystych, niewypełnionych formularzy. Dlatego kupno legitymacji może leżeć po stronie kursanta, który zdobywa odpowiednie uprawnienia jak też po stronie organizatora kursu. 

 

Wystawianie i utrata ważności

Każda legitymacja jest drukiem ścisłego zarachowania i w związku z tym musi mieć nadany przez organ wystawiający unikatowy numer. Numer ten powinien być zaewidencjonowany w rejestrze wydanych legitymacji. Niektóre legitymacje mają dodatkowo nadany numer seryjny producenta, który jest dodatkowym zabezpieczeniem druku. Każda legitymacja aby była ważna musi być podpisana przez posiadacza. taki sam podpis jej posiadacz w chwili odbioru legitymacji musi złożyć w rejestrze wydanych legitymacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości jest to kolejny element ułatwiający weryfikację autentyczności dokumentu. Utrata ważności legitymacji następuje z chwilą jej wyrejestrowania. Wówczas nieważny dokument musi zostać uszkodzony w widoczny sposób, na przykład przez obcięcie rogu. Taki dokument może pozostać w posiadaniu użytkownika, lub przejmuje go organ wystawiający. Należy jednak pamiętać, że jet dokument zawierający dane osobowe oraz wizerunek pracownika, a co za tym idzie jego utylizacja musi odbywać się zgodnie z zasadami RODO i musi zostać odpowiednio udokumentowana. Jeżeli legitymację niszczymy w niszczarce spełniającej odpowiednie wymogi, to powinniśmy zrobić to komisyjnie i taką czynność potwierdzić odpowiednim protokółem.  

  • Protokół utylizacji dokumentu

 

Komu wolno używać Godła RP

Używając wizerunku orła, należy pamiętać, że zgodnie z art. 28 ust. 4 w zw. Z art. 1 Konstytucji RP, podlega on ochronie prawnej. Szczegółowe zasady korzystania z godła ustalone są w ustawie o godle, barwach, hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18. Wspomniana ustawa również kładzie nacisk na ochronę tego symbolu Polski. Kto może używać godła Polski określa art. 2a 

Art. 2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 1) organy władzy państwowej;

 2) organy administracji rządowej;

 3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;

 4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;

 4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;

 4b) związki metropolitalne i ich organy;

 5) samorządy województw oraz ich organy;

 6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;

 7) samorządowe kolegia odwoławcze;

 8) regionalne izby obrachunkowe;

 9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;

11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe;

13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

 

Innym instytucjom i firmom nie wolno używać legitymacji z godłem Polski.

 

[product category_id="95" slider="true" onlyAvailable="true"]

Kiedy pracownikowi trzeba wystawić legitymację?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie trzeba określić jakie uprawnienia daje legitymacja służbowa. Po pierwsze legitymację taką powinien mieć każdy urzędnik, lub pracownik nie będący urzędnikiem (np pracownik wodociągów), który wykonuje swoje czynności zawodowe poza urzędem lub siedzibą firmy. Jest to bardzo szerokie pojęcie, gdyż codzienność przynosi coraz to nowsze wyzwania. Kontrola obowiązku segregacji śmieci, kontrola zabezpieczeń wodomierza, czy licznika energii elektrycznej, wymagają wejścia na teren nieruchomości i taki pracownik, musi mieć dokument potwierdzający jego uprawnienie i tożsamość. Podobnie jest z pracownikami socjalnymi, czy pracownikami ochrony, którzy pracują "w terenie" i powinni być wyposażeni w legitymację. Obowiązek posiadania legitymacji mają też służby, które mogą kontrolować osoby fizyczne i nakładać na nie grzywny jak: straż gminna, straż pożarna, straż rybacka, straż leśna.  Pracownicy parków narodowych i skansenów, którzy mogą przebywać i wykonywać na obszarze, do którego dostęp osób postronnych jest ograniczony i płatny, a brak biletu lub dokumentu uprawniającego do przebywania na tym terenie jest sankcjonowany.

Inna grupa legitymacji to dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji lub uprawnień. Są to instruktorzy sportu, rekreacji ruchowej, terapeuci, trenerzy, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy itp. Takie legitymacje są wystawiane przez instytucje uprawnione do wydawania takich uprawnień. Prawo do wystawienia legitymacji występuje zwykle po zdaniu egzaminu państwowego, którego warunki określają odrębne przepisy.

 

Jaka legitymacja dla pracownika samorządowego?

Przepisy nie określają jednoznacznie jaką legitymacją powinien posługiwać się urzędnik jednostki samorządowej (gmina, powiat). Główną podstawą stosowania legitymacji jest uchwała rady gminy lub powiatu, w której jest określony wzór legitymacji. Może to być zwykła, legitymacja służbowa z godłem RP, legitymacja pracownika samorządowego, legitymacja pracownicza lub inna według indywidualnego wzoru zatwierdzonego uchwała rady gminy lub powiatu. Zamiast godła RP na legitymacji może być herb jednostki samorządowej. Praktycznie oznacza to, że aby urzędnicy samorządowi posługiwali się legalnie zwykłą legitymacją służbową jej wzór również powinien zostać zatwierdzony uchwałą rady gminy. Aby to ułatwić naszym potencjalnym klientom poniżej zamieszczamy kilka gotowych wzorów legitymacji służbowych dla samorządowców.  

  • legitymacja służbowa
  • legitymacja pracownika samorządowego
  • legitymacja radnego

 

Krzysztof Krajewski

Pozdrawiam

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium