REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego druki-akcydensowe.eu

 

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH   3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY   4. DOSTAWA   5. PŁATNOŚĆ   6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY   7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO   8. DANE OSOBOWE   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10. DEFINICJE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.1.2

1.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu lnternetowego.

1.3. Niriejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 Iipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetovvym.

1.4. Sklep lnternetovvy prowadzony jest przez:

właściciel sklepu internetowego:

“FIRMA KRAJEWSKI” Krzysztof Krajewski

adres prowadzenia działaności:

ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn

dane rejestrowe firmy

Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej

NIP 5341029326

REGON 141519419

adres poczty elektronicznej: biuro@druki-akcydensowe.eu

adres strony internetowej: http:druki-akcydensowe.eu

nr telefonu stacjonarnego 22-739-71-65

nr telefonu komórkowego 602-292-819

ceny połączeń telefonicznych według cennika właściwego operatora

 

1.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego nastepujące usługi elektroniczne

1.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetovwm;

1.5.2. lnteraktywny formularz umożliwiający klientom złożenie zamówienia w sklepie  

          internetovwm.

 

1.6. Minimalne vvymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

1.6.1. Komputer z dostępem do lnternetu;

1.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

1.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

1.6.4. Przeglądarka internetowa:

          Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włąozoną obsługą, JavaScript i cookies;

          Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo   

          Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 

1.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

1.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

1.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

1.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

2. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. W ramach sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonyoh w niniejszym Regulaminie.2.2

2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronioznyoh jest bezpłatne.

2.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

2.3.1. Umowa o swiadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta

          klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.

2.3.1.1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

          następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, ulica, numer domu, lokalu,

          kod pocztowy, nazwa miejscowości, numer kontaktowy telefonu oraz w przypadku 

          gdy kupującym jest firma pełnych danych do wystawienia faktury VAT (pełna nazwa 

          firmy oraz NIP) 

2.3.2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegąjącej na udostępnieniu

          interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie

          internetovvym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej

          usługi (dodanie produktu do koszyka).

 

2.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta klienta w sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z ohwilą złożenia zamówienia.

2.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronioznych:

2.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na

          czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem

          7-dniowego terminu wypowiedzenia.

2.6.2. Usługodawca może vwpowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej

          zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy klient obiektywnie rażąco lub

          uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o

          charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć oharakter obiektywny

          i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej

          jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

          stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z

          zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas

          nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń

          nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

2.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiazać umowę o

          świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronaoh internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotyoh polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które jeżeli vvystępują są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce ,,DOSTAWA” pod adresem: http://druki-akcydensowe.eu/pl/i/DOSTAWA/8

3.3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.

3.4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać vvyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

3.4.1. W trakcie składania zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imie i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

3.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola ,,ZŁÓŻ  ZAMÓWIENIE”.

3.6. Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  jego  otrzymanie,  co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

3.7. W  trakcie  składania  zamówienia  za pomocą  interaktywnego  formularza  –  do  momentu  złożenia zamówienia – klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

3.8. Modyfikacja treści zamówienia oraz danych kupującego jest możliwa w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty elektronicznej. W treści E-maila należy podać numer zamówienia oraz czego zmiany mają dotyczyć. Należy tego dokonać niezwłocznie, ale nie później niż po powiadomieniu, że przesyłka została utworzona.

4. DOSTAWA

4.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie podanym w opisie produktu liząc  od  dnia,  w  którym została zawarta  umowa sprzedaży.

4.2. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta  za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.

4.3. Dostawa  produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.4. Koszty  dostawy  zostaną  wyraźnie wskazane  podczas  procesu  składania  zamówienia  oraz  są dostępne na stronie sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: http://druki-akcydensowe.eu/pl/i/DOSTAWA/8

4.5. Czas dostawy oraz usługi dodatkowe jak powiadomienia sms-em o nadchodzącej dostawie lub możliwość odebrania awiza są uzależnione od wybranej formy dostawy.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Za pobraniem;

5.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego sprzedawcy wskazane są na

          stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu

          zamówienia).

5.1.3. Płatności  elektroniczne Payu oraz Dotpay (przelew elektroniczny z rachunku

          kupującego, karta płatnicza, karta kredytowa)

5.2.  W  wypadku  sposobu  płatności innego  niż  płatność  za  pobraniem  przy  odbiorze  przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Wysyłka produktów następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, nie później niż w następnym dniu roboczym.

5.3. W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

5.4. Brak wpłaty należnej kwoty z tytułu zawarcia umowy kupna w wymaganym terminie jest traktowany przez sprzedawcę jako odstąpienie od umowy przez kupującego. Umowę uważa się za nieważną po 14 dniach i co najmniej jednokrotnym przypomnieniu kupującemu o zawartej umowie drogą e-mailową. Kupując jest informowany o anulowaniu umowy przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną informującej o anulowaniu zamówienia.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

6.1. Klient  będący  jednocześnie konsumentem,  który  zawarł  umowę  sprzedaży  lub  umowę  o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed  jego  upływem.  Powyższe uprawnienie  może  zostać  zrealizowane  przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:ul. ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn, lub e-mail: biuro@druki-akcydensowe.eu

6.2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  usługi  elektronicznej,  liczy  się  od  dnia wydania  produktu  w  przypadku  umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana  za  niezawartą,  a  klient  jest  zwolniony  z  wszelkich zobowiązań.  To,  co  strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli  konsument  dokonał jakichkolwiek  przedpłat,  należą  się  od  nich  odsetki ustawowe  od  daty dokonania przedpłaty. 

6.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.

6.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość  nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej  w pkt  7.1  oraz  7.2; 
  • dotyczących  plików i elektronicznych danych  zapisanych  na informatycznych  nośnikach  danych  po usunięciu  przez  konsumenta  ich  oryginalnego  opakowania; 
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (druki wykonane na zamówienie według wzoru klienta oraz spersonalizowane)

 

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

7.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa

          Produkt w celu niezwiązanym z  działalnością  zawodową  lub  gospodarczą,  z  tytułu niezgodności produktu z umową        

          sprzedaży w zakresie określonym w

          szczególności  ustawą  z dnia  27  lipca  2002  r.  o szczególnych warunkach

          sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.

          1176 ze zm.).

7.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać

          pisemnie na adres: FIRMA KRAJEWSKI ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn lub 

          za  pośrednictwem  poczty elektronicznej  na adres: biuro@druki-akcydensowe.eu 7.1.3. Sprzedawca    ustosunkuje  się 

          do  reklamacji  niezwłocznie,  nie później  niż  w 

          terminie  14  dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na

          podany przez klienta adres lub w inny podany przez klienta sposób.  

7.1.4. Sprzedawca  informuje,  że  w przypadku  produktów  objętych  także  gwarancją 

          uprawnienia  z tego  tytułu należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami 

          zamieszczonymi  w  karcie gwarancyjnej. Gwarancja  na  sprzedany  produkt  nie 

          wyłącza,  nie  ogranicza, ani  nie  zawiesza  uprawnień klienta z tytułu

          odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w

          zakresie  określonym  ustawą z  dnia  27  lipca  2002 r.  o  szczególnych 

          warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.

          Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).

 

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego

7.2.1. Reklamacje  związane  ze świadczeniem  usług  elektronicznych  oraz  pozostałe 

          reklamacje związane  z działaniem  sklepu  internetowego  można  zgłaszać 

          pisemnie  na  adres: FIRMA KRAJEWSKI ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn lub 

          za  pośrednictwem  poczty elektronicznej  na  adres: biuro@druki-akcydensowe.eu 7.2.2. Zaleca się  podanie  w  treści 

          reklamacji  jak  najwięcej  informacji  i okoliczności 

          dotyczących przedmiotu reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia 

          nieprawidłowości  oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie

          reklamacji przez usługodawcę.

7.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę niezwłocznie, nie później niż

          w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail

          klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta

          sposób.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem  danych  osobowych klienta  zbieranych  za  pośrednictwem  sklepu  internetowego jest: Krzysztof Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  FIRMA KRAJEWSKI z siedzibą w Nadarzynie ul. Pruszkowska 11, poczta 85-830 Nadarzyn, wpisany do Centralnej Ewidencji  i Informacji o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej prowadzonej  przez  ministra właściwego  do  spraw  gospodarki, NIP  5341029326,  REGON  141519419,  adres  poczty elektronicznej: biuro@druki-akcydensowe.eu

8.2. Dane  osobowe  klienta  zbierane  przez administratora  za  pośrednictwem  sklepu  internetowego zbierane są  w  celu  realizacji  zawartej  z  nim  umowy  sprzedaży  lub umowy  o  świadczenie  usługi elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.4. Podanie  danych  osobowych  przez klienta  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  wskazanych  w regulaminie  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  umowy sprzedaży  lub  umowy  o świadczenie  usługi  elektronicznej skutkuje  odmową  zawarcia  tejże  umowy.  dane  niezbędne  do zawarcia  umowy  sprzedaży  lub  umowy  o  świadczenie  usługi elektronicznej  wskazane  są  także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego. 

 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

9.1 Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

9.2. W  sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym  regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym:

  • Kodeksu cywilnego,
  • Ustawy o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną  z  dnia  18  lipca  2002  r.  (Dz.U.  Nr  144,  poz. 1204  ze  zm.);
  • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny  z  dnia  2  marca  2000  r.  (Dz.U.  Nr  22, poz.  271  ze  zm.); 
  • Ustawy  o szczególnych  warunkach sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  z dnia  27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

9.2.1. Wybór  prawa  polskiego  nie pozbawia  konsumenta  ochrony  przyznanej  mu  na 

          podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy

          prawa jakie byłoby właściwe w  braku  wyboru,  tj.  prawa  państwa,  w  którym 

          konsument  ma  miejsce zwykłego  pobytu,  a przedsiębiorca wykonuje  swoją 

          działalność  gospodarczą lub  zawodową  w  państwie  w którym  konsument  ma

          miejsce  zwykłego  pobytu; lub  w  jakikolwiek  sposób  kieruje  taką działalność do

          tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w

          zakres tej działalności.

 

9.3. Klienci  mogą  uzyskać  dostęp  do Regulaminu  w  każdym  czasie  za  pośrednictwem  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin  Sklepu  internetowego  jest dostępny  pod  adresem: http://druki-akcydensowe.eu/pl/i/REGULAMIN/2 oraz  jest  dostarczany nieodpłatnie  Klientowi  (drogą  elektroniczną)  na  każde  jego żądanie.

9.4. Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz udostępnienie  klientowi  treści  zawieranej  umowy  sprzedaży  i umowy  o  świadczenie  usługi  elektronicznej  następuje  poprzez udostępnienie  regulaminu  na stronach  wskazanych w pkt. 9.3 oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży  także  przez dołączanie  do  przesyłek  dowodu zakupu - faktury VAT  i  pisemnego  potwierdzenia  informacji zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  umów zawieranych na odległość.

9.5. Spory  powstałe  pomiędzy usługodawcą,  sprzedawcą  a  klientem,  który  jest  jednocześnie konsumentem  zostają  poddane  właściwym  sądom  powszechnym. Spory  powstałe  pomiędzy usługodawcą, sprzedawcą a klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

10. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.

KLIENT  –  osoba  fizyczna posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w wypadkach przewidzianych  przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące także  osoba  fizyczna  posiadająca ograniczoną  zdolność  do czynności  prawnych;  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje zdolność  prawną,  a  która  zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT  –  osoba  fizyczna  dla której  zawarcie  Umowy  sprzedaży  lub  umowy  o  świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach klienta w sklepie internetowym

PRODUKT  –  rzecz  ruchoma  dostępna w  sklepie  internetowym  będąca  przedmiotem  umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie sklepu

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem http://druki-akcydensowe.eu za pośrednictwem którego klient może zawrzeć  umowę  sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

SPRZEDAWCA – Krzysztof Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA KRAJEWSKI ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadatrzyn  wpisany  do  Centralnej Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej Rzeczypospolitej  Polskiej  prowadzonej  przez ministra  właściwego do  spraw  gospodarki,  NIP  5341029326,  REGON  141519419,  adres poczty elektronicznej: biuro@druki-akcydensowe.eu,  numer  telefonu: (+48) 227397165  (opłata  jak  za  połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

STRONA – usługodawca, sprzedawca lub klient.

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.

USŁUGA  ELEKTRONICZNA  –  usługa świadczona  drogą  elektroniczną  przez  usługodawcę  za pośrednictwem sklepu internetowego.

USŁUGODAWCA – Krzysztof Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA KRAJEWSKI ul. Pruszkowska 11, 05-830 Nadarzyn wpisany do Centralnej Ewidencji i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzonej  przez ministra  właściwego  do  spraw gospodarki,  NIP  5341029326,  REGON  141519419,  adres  poczty elektronicznej:  biuro@druki-akcydensowe.eu,  numer  telefonu:  (+48) 227397165  (opłata  jak  za  połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

ZAMÓWIENIE  –  oświadczenie  woli klienta  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

 

REGULAMIN W WERSJI PDF - DO WYDRUKOWANIA

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium